Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Науковий доробок викладачів Університету

Інформація

Науковий доробок викладачів Університету

  Публікації співробітників Університету у БД Scopus станом на 20.08.2017р. 

  Публікації співробітників Університету у БД Web of Science станом на 04.09.2017р. 

Martinenko Pershi kroki do nauki

  

 

 

Перші кроки до науки: зб. студ. наук. пр. / Київ, ун-т ім. Б. Грінченка / редкол.: С.М. Мартиненко, Г.Л. Бондаренко, С.Г. Дубовик [та ін.]. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 80 с.

У збірнику вміщено наукові статті студентів-магістрантів, у яких розглядаються актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи, особливості методики навчання учнів молодшого шкільного віку.

 

 

 

 

 

Volinec Vstup do specialn

 

 

 

Волинець К. I.

Вступ до спеціальності: початкова освіта. Модуль 2 : навч. посіб. / К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. — 2-е вид., доп. — Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 152 с.

 

 

 

 

 

 

Veretenko Soc ped

 Веретенко Т. Г

Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка. Модуль 2 : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк. — 2-ге вид., допов. та перероб. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 128 с.

Мета посібника ознайомити студентів-першокурсників з професією соціального педагога, особливостями та специфікою соціально-педагогічиої діяльності. У посібнику подано професійний портрет, розкрито етапи професійного зростання соціального педагога різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у системі неперервної освіти, охарактеризовано базові компетентності, що необхідні для успішної професійної діяльності. Подано методи, прийоми роботи з інформацією, уміщено тренувальні вправи, тести, завдання тощо. Для студентів ВНЗ.

 

 

 

  

 

logopedia

Мельніченко Т. В.

Вступ до спеціальності: логопедія. Модуль 2 : навч.-метод, посібник / Т. В. Мельніченко. — К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011.- 108 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито сутність і значення професійної діяльності логопеда, його функції, особистісно-професійні якості, подається його професійний портрет, розкрито основні етапи професійного зростання та компетентнісні виміри майбутньої професії. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за напрямом «Педагогічна освіта» та вимогам державного галузевого стандарту освіти для спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)».

Для студентів вищих навчальних закладів — майбутніх логопедів, викладачів, слухачів Інституту післядипломної педагогічної освіти, а також для аспірантів та практиків із зазначеної спеціальності.

 

 

 

 

Zinchenko Istorija

 

Зінченко А.Л.

Вступ до спеціальності: історія. Модуль 2 : навч. посіб. / А.Л. Зінченко. — К.: [Київ, ун-т ім. Б. Грінченка], 2012. — 80 с.

У навчальному посібнику розглядаються особливості професії, суспільне покликання, етапи становлення набуття фаху історика, зміст і структура навчального процесу зі спеціальності «Історія», призначення ключових історичних дисциплін, формування у студента інтересу до вивчення історичних джерел, значення діяльності історика у плеканні історичної свідомості.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

Krainoznav

 Гольцов А. Г.

Вступ до спеціальності : країнознавство. Модуль 2 : навч. посіб. / А.Г. Гольцов. — К.: Київ, ун-т., ім. Б. Грінченка, 2013. -128 с.

У навчальному посібнику пропонується загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності) «Країнознавство», дається короткий огляд сучасного країнознавства як міждисциплінарного наукового напряму основних вадів навчальної діяльності та провідних навчальних дисциплін при підготовці країнознавців на освітньо-кваліфікаційкнх рівнях «бакалавр» та «магістр»; розглядаються особливості їхньої професійної діяльності у сфері міжнародних відносин.

Для студентів, що опановують дисципліну «Вступ до спеціальності "Країнознавство"» за напрямом підготовки (спеціальністю) «Країнознавство» галузі знань «Міжнародні відносини».

 

 

 

 

Linjov Stud poshuki  

   

Студентські пошуки: зб, наук. ст. за матер, студ. конф. 2012—2013 pp. / за заг. ред. К.О Линьова. — К. : Київ. ун-т і.м. Б. Грінченка, 2013. — 328 с.

 

 

 

 

 

  

    

 

 

SMART

 

Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі: навчальний посібник / [Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І.]. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. - 108 с.

Навчальний посібник містить відомості про призначення, інструменти, засоби, основні можливості програмно-технологічного навчального комплексу SMART Board з програмним забезпеченням 10-ї версії, а також практичні рекомендації щодо створення інтерактивних уроків в програмному середовищі SMART Notebook™ 10.

Призначений для учнів, студентів і викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів освіти.

 

 

 

 

 

nosenko

 

Носенко Т.І.

Інформаційні технології навчання: начальний посібник. - К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. - 184 с.

Навчальний посібник містить матеріали, що розкривають основні напрями використання інформаційних технологій в навчальному процесі початкової школи. У посібнику наведені приклади використання програмного пакету Microsoft Office, інтерактивного комплексу SMART Board та його програмного забезпечення, а також всесвітньої мережі Internet для розробки методичних і дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю.

Призначений для студентів педагогічних вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» та вчителів початкової школи.

 

 

 

     

baby

Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев'юк, К, І. Волинець; наук, кер. програмою: О. В. Проскура, І Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна ; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Белкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильева, М. С. Вашулєнко |та ін.| / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Голови, упр. осв. і наук, викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. - 3-є вид., доопр. та доп. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.- 492 с.

Комплексна програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Ди­тина» (3-е видання, доопрацьоване та доповнено) розроблена на виконання зако­нів України «Про дошкільну освіту» та «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». У ній втілено сучасні тенденції та прогресивні педагогічні і сві­тоглядні гуманістичні ідеї щодо змісту та розвитку дошкільної освіти.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, сімейних пе­дагогів (гувернерів), батьків, студентів, аспірантів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. 

 

 

 

 

literatura Bondareva

 

Бондарева Е. Е., Ильинская Н. И., Мацапура В. И., Биткивская Г. В.  

Интегрированный курс «Литература» (русская и мировая): учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заве д. с обуч. на рус. яз. — К.: Гра­мота, 2013. — 296 с.

Учебник содержит материал, соответствующий действующей программе по литературе (русская и мировая) для общеобразовательных учебных заведений — художественные произведения, теоретические сведения, теоретико-литературные понятия, методический аппарат. С целью повышения эффективности использова­ния предложенных материалов в учебнике предусмотрены тематические рубрики.

 

 

 

  

 

 

Eremenko

 

 

Єременко О.В.

Міжродовий синкретизм в українській літературі XX ст. : [монографія] / О.В. Єременко. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 180 с.

У монографії запропонована концепція міжродового синкретизму і його функ­ціонування в українській літературі XX ст.. що дозволяє накреслити певні на­прями в розмаїтті мистецьких явищ доби. У пропонованому виданні поєднуються теоретичні узагальнення з аналізом літературних текстів, зокрема увага читача привертається до проявів ліричного/епічного/драматичного в текстах певної ро­дової приналежності.

Для викладачів, науковців, студентів філологічних спеціальностей, учителів.

 

 

  

Polischuk Lingvistichna teor

 

 

Поліщук Н.П.

Лінгвістична теорія тексту та комунікації: навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Н.П. Поліщук. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 60 с. 

У посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал з основних питань однієї з мовознавчих дисциплін — лінгвістики тексту.

Для студентів напряму «Філологія» вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

Kovbasenko Ant literatura 1n

 

Ковбасенко Ю. I.

Антична література : навч. посіб. / Ковбасенко Ю. I. — 2-ге вид., розшир, та доповн. — К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. - 248 с.

У посібнику містяться матеріали, необхідні для успішного опрацювання студентами гуманітарних спеціальностей навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (доба Античності): періодизація античної літератури, загальна характеристика головних періодів її розвитку, провідних родів і жанрів, особливостей життєвого та творчого шляху найвідоміших письменників, а також аналіз їхніх вершинних творів.

Для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

Shovkopljas Istor zarub literat   

 

Історія зарубіжної літератури XX століття (у двох част). Ч. 2. Історія зарубіжної літератури II половини XX ст. : навч.-метод, посіб. / авт.-упоряд. Г Є. Шовкопляс. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 152 с. 

У навчально-методичному посібнику пропонується тематичний розподіл лекційного матеріалу, комплекс контрольних матеріалів, викладення концепції самостійної роботи, матеріали, рекомендації до виконання самостійної роботи, списки художньої, наукової та науково-методичної літератури.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

 

  

 Vishnicka Istor zarubign liter

Вишницька Ю.В.  

Історія зарубіжної літератури межі XIX-XX століть : навч.-метод посіб. / Ю.В. Вишницька, Т.І. Тверітінова. — 2-е вид., доп. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2013. - 192c. 

У посібнику пропонуються тематика лекцій, плани семінарських занять з інструктивно-методичними рекомендаціями, питання та література для самостійної роботи, списки художніх текстів та науково-методичиої літератури, завдання та питання до модульно-контрольних робіт, орієнтовні питання до заліку /іспиту. До семінарських занять додаються хрестоматійні матеріали, а також наукові дослідження авторів.

Посібник оснащено повною електронною хрестоматією з курсу історії зарубіжної літератури межі століть.

 

 

 

 

etika

 Спіріна Т.П.

Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод, посіб. / Т.П. Спіріна.— К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. —204 с.

У навчально-методичному посібнику подано теоретичні та методичні матеріали з питань етики соціально-педагогічної діяльності, особистісно-професійної характеристики фахівця; представлено етичні принципи діяльності та норми поведінки соціального педагога. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за напрямом 0101 «Педагогічна освіта» та вимогам Державного галузевого стандарту освіти для напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Для майбутніх соціальних педагогів , соціальних працівників, викладачів, практичних психологів.

 

 

 

 

atletic

 

 

Диба Т.Г., Гацко О.В., укладачі

Легка атлетика: Курс лекцій для студентів  1-4 курсів напряму підготовки 0102 «Фізичне виховання спорт і здоров'я людини». -КУ імені Бориса Грінченка, 2010. - 134 с.

Курс лекцій написаний у відповідності з програмою підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. В ньому представлені розділи курсу «Легка атлетика», які викладені з урахуванням теорії та методики даного виду спорту.

  

 

 

 

  

Bondar Logika  

 

 

Бондар Т. І.

Логіка: навчальний посібник / Т. І. Бондар. — К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2010. — 248 с

 

 

 

 

  

 

 

Sagan Jugoslovjan

 

 

Саган Г.В.

Югослов'яни у XX столітті: громадські та культурні зв'язки з Україною : [монографія] / Галина Василівна Саган. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.- 568 с.

Глибокий аналіз суспільно-політичних та економічних чинників дозволив авторові показати механізм формування контактів між народами у громадських зв'язках та культурі.

 

 

 

 

 

Movchun Hrist etika

 

 

Мовчун А.І.

Християнська етика в українській і світовій культурі: метод. посіб. для вчителя. — К.: Сім кольорів, 2012. — 96 с.

Методичний посібник містить матеріали, які допоможуть учителю розкрити морально-етичні істини, викликати в учнів інтерес до загальнолюдських і християнських чеснот.

Для використання на уроках і в позакласній роботі з питань духовно-морального виховання учнів 5 класів як продовження курсу "Християнська етика в українській культурі".

 

 

 

 


Shpagin Model seredov 1

Шпагін В.Ф.

Моделювання середовища. AutoCAD + SketchUp : навч. посіб. /В.Ф. Шпагін. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 228с. - Бібліогр.: с 222.

У навчальному посібнику розглянуто процес комп'ютерного моделювання середовища з використанням програм AutoCAD і SketchUP. Особливу увагу приділено застосуванню інструментів, функцій і зовнішніх ресурсів SketchUP. На прикладах ландшафтного середовища продемонстровано основні прийоми створення і редагування тривимірних моделей середовища.  

Для студентів-дизайнерів, художників, архітекторів, студентів біологічних спеціальностей і всіх тих, хто хотів би розпочати використовувати комп'ютер для моделювання середовища. 

 

  

 

  

Dgurko Horove diriguvan

Хорове диригування : навч. посіб. (другий рік навч.) / упоряд. В. Л. Джурко, Т. О. Макарова, І. С Чернявська. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 212 с. 

Навчальний посібник з хорового диригування укладений з метою навчання студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво» техніці диригування і складається з чотирьох розділів, які містять твори дво-, три-, чотири- та шестидольного розміру. До посібника увійшли твори українських та зарубіжних композbторів-класиків, обробки народних пісень, а також твори сучасних композиторів різних жанрів та хорових стилів. Хорові партитури в посібнику розміщені в порядку поступового ускладнення диригентських завдань.

Для викладачів і студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних та мистецьких навчальних закладів. 

 

 

 

 

  

Oleksjuk Germenevt pidhid n

 

Олексюк О.М., Ткач М.М., Лісун Д.В.

Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. моногр. / О.М. Олексюк, M.M. Ткач, Д.В. Лісун. - К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.-  

ISBN 978-966-7548-94-0.

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми підвищення ефективності викладання у вищих мистецьких навчальних закладах шляхом упровадження нових методологічних підходів, зокрема герменевтичного. Розглядаються як теоретико-методологічні, так і прикладні інноваційні аспекти використання герменевтичного підходу у викладацькій діяльності.

Для науково-педагогічних і наукових працівників, студентів вищої школи.

 

    

pisni

 

Вишинський Віталій

Пісні вечірньої Зорі. Камерно-вокальні твори. До 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка та 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка ; навч.-репертуар, посіб. для студ. ВНЗ / Віталій Вишинський. — К.: Київ, ун-т їм. Б. Грінченка, 2014. — 40 с.

Збірку складають два авторські вокальні цикли — «Три українські колискові» на вірші Тараса Шевченка та «Пісні вечірньої Зорі» на вірші Бориса Грінченка та кілька обробок українських народних пісень. Вокальні цикли можуть слугувати навчальним матеріалом лекційних курсів з історії сучасної української музики, музичного фольклору, гармонії XX століття, аналізу музичних форм тощо, а також можуть бути використані на заняттях із сольного співу й концертмейстерського класу у вищих музичних навчальних закладах.

Для студентів, викладачів, учителів музики.

 

 

 

nauk stud 

 

  

Наукові студії студентів-грінченківців: ж-л студ. наук. пр. / редкол.: ЛЛ. Хоружа, О.С. Зубченко, О.В. Дудар, А.О. Ташлай, Ю.В. Папушняк. — К.: Київ, ун-т їм. Б. Грін­ченка, 2013. - № 1 (7). - 56 с.

 

У журналі опубліковано кращі науково-дослідні роботи студентів Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

 

 

Soldat

 

СолдатоваЛ.П.

English Grammar. Завдання та матеріали для самостійного опрацю­вання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.П. Солдатова. - К: Київ, ун-т ім. Б. Грін­ченка, 2013 - 76 с.

Посібник створено для студентів, які вивчають англійську мову як другу-іноземну. Матеріали до практичних занять і самостійної роботи спрямовані на засвоєння та використання на практиці сукупності мовних засобів англійської мови для аутентичного спілкування. Представлена інформація дає можливість студентам поглибити свої знання з граматики англійської мови, зокрема морфо­логії, удосконалити навички та вміння на практиці використовувати вивчений матеріал.

Для студентів ВНЗ.

 

 

  

 genetica

Маруненко І.М.

Генетика людини з основами психогенетики : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / І.М. Маруненко, О.В. Тимчик, Є.О. Неведомська, -2-е вид., доопр. - К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 232 с.

У посібнику, що побудований як курс лекцій, подано сучасну інформацію з галузей генетики, психогенетики, цитології, молекулярної біології, біотехнології тощо, а також глосарій, який сприятиме засвоєнню студентами вищих педагогічних закладів генетичних термінів і понять. Після викладу навчального матеріалу вміщено питання для самоконтролю засвоєння знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів - майбутніх психологів, педагогів, дефектологів.

 

 

 

 

 

Ognevjuk Osvitologija Fahova pidg

 

Освітологія: фахова підготовка; навчально-методичний посібник - За ред. В. О. Огнев'юка; Авт. кол.: В. О Огнев'юк, С. О. Сисоєва, О. О. Драч, К. О. Линьов, Л. В., Гонюкова, I. М. Зеліско, Ю. М. Жукова, М.Ю. Фещук, Т. Г. Купрій, М. М Галицька, Н. А. Побірченко, Л. В. Козак, О. М. Кузьменко, І. І. Тригуб. – К : ВП «Едельвейс»,2014 - 624с. 

У навчально-методичному посібнику подано навчальну міждисциплінарну програ­му «Освітологія» та методичні рекомендації щодо її реалізації на міждисциплінарному рівні. Програма є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка та розроблена відповідно до навчального плану спеціальності «Управління навчальним закладом» з метою освітньо-професійної підготовки магістрів.

 

 

 

   

 

Bezpalko Soc ped

 

 

Безпалько О.В.

Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, С69 І. Д. Зверева, Т. Г. Веретенко]; за ред. О.В. Безпалько. — К. : Академвидав, 2014. — 312 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію, методоло­гію, практичні підходи, досвід і проблеми соціального виховання особи­стості за різних умов і в різних середовищах.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахів­цям соціальної сфери, науковцям, усім, хто цікавиться питаннями соціального виховання.

 

 

 

 

Kuzmenko Istor ukr lit 20 21T2   

Історія української літератури: XX — поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. / [В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. — К. : Академвидав, 2014. —  (Серія «Альма-матер»). Т. 2. — 2014. — 536 с.

Другий том навчального посібника розкриває ключові явища і тенденції української літератури 50—80-х років XX ст., творчість найпомітніших у тому часі письменників материкової України та зарубіжжя, а також майстрів перекладацької та літературознавчої справи.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне глибше осягнути надбання української літератури другої половини XX ст.

 

 Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Науковий доробок викладачів Університету