Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки

Інформація

Нові надходження до бібліотеки

Шановні користувачі!

Ознайомитись з новими надходженнями до бібліотеки можна в Електронному каталозі.

Замовити інформацію про нові надходження до бібліотеки університету можна за посиланням  new

 

Запрошуємо Вас ознайомитися з новими надходженнями літератури в читальній залі бібліотеки Головного корпусу.

 

 антонов кібер

 Антонов В. М.

Кібернетична акмеологія (теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) [текст] : монографія / В. М. Антонов, 2015. - 229 с.

Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовуються для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем для надання методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров’я, акме креативності, акме кохання, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо). для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, досягти бажаного результату, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення особистості, яка в змозі приймати ефективні і оптимальні рішення в умовах невизначеності та та неповної визначенності. 

 антонов кібернет

 Антонов В. М.

Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях [текст] : монографія / В. М. Антонов, 2015. - 236 с.

Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи акмеології та кібернетичної акмеології; методи, моделі та алгоритми кібернетично – акмеологічного дослідження; стратегії оптимізації розвитку потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи професіональної та прикладної акмеології, етасологічна (вікова), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кіберакмеології, кібернетичне акмеологічне тестування та діагностика, моніторинг та контроль; а також кібернетичні акмеологічні інформаційні системи. структура викладення матеріалу у вигляді питань і відповідей, доступність викладення дозволяє швидко і легко вивчити і засвоїти викладений матеріал, підготуватися до іспиту або заліку для студентів, магістрантів, аспірантів, а також для викладачів і всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами побудови інноваційної науки кібернетична акмеологія. 

 боднарук

 Боднарук М. І.

Правове регулювання соціального страхування в Україні [текст] : монографія / М. І. Боднарук, 2014. - 472 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання соціального страхування в Україні. У роботі здійснена загальнотеоретична характеристика соціального страхування, проаналізовано історичний генезис розвитку соціального страхування, сучасний стан та перспективи його правового регулювання, визначено механізм правового регулювання соціального страхування в україні, охарактеризовано суб’єктів та правовідносини у даній сфері, розглянуто їх сутність, виділено особливості. Окрема увага відведена ґрунтовному дослідженню системи гарантій соціального страхування в україні, а також проблематики відповідальності за порушення прав громадян у сфері соціального страхування. 

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів і докторів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх хто цікавиться проблемами соціального страхування в Україні.  

 Volkovsky

 Волковський, Володимир Павлович

Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття [текст] / Володимир Волковський, 2017. - 264 с.

Книга присвячена аналізові політично-філософської думки україни хіх ст. із застосуванням методологічних підходів історії ідей, історії понять і слів. аналіз сфокусовано на слові «суспільність», через багатозначність та концептуальну плідність якого автор підходить до дослідження історії ідеї суспільності. описано становлення цієї ідеї від раннього українофільського дискурсу початку ХІХ ст. до зрілої артикуляції у текстах М. Драгоманова та І. Франка, а також проблеми українського модерного націєтворення та політичної філософії. 

 

 балух

 Балух, Василь Олексійович

Ранньомодерна Європа [текст] : підручник / В. О. Балух, В. П. Коцур, 2016. - 703, [1] с.

Підручник містить системний виклад історичних подій у європейських країнах епохи раннього модерну, висвітлює провідні тенденції історичного розвитку західної європи з кінця XV до середини XVII ст., розкриває особливості економічних відносин у європейських країнах ранньоновочасного періоду, визначає специфіку культурного поступу Європи в епоху відродження і бароко. територіальні межі викладеного матеріалу охоплюють Англію, Німеччину, Францію, Швейцарію, Іспанію, Італію, Нідерланди, скандинавські країни, Австрію, Угорщину, валаське, молдавське і трансильванське князівства. 

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів і ліцеїв, а також для масового читача. 

 

клименко

 

 Клименко, Ніна Федорівна

Як народжується слово [текст] / Ніна Клименко, 2017. - 252 с.

У книжці в популярній формі розповідається про словотворення в сучасній українській мові, зокрема про роль префіксів і суфіксів у творенні нових слів і оновленні старих, подаються словотворчі моделі.

Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.

 

 

 

розвиток

  Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування [текст] : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 12 грудня 2012 р. / Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. - 504 с.

Представлено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування», організованої Національним інститутом стратегічних досліджень, присвяченої питанням оптимізації системи відносин між органами влади та громадськістю. Учасники конференції обговорили актуальні проблеми налагодження суспільного діалогу та співпраці органів влади з громадським сектором відповідно до європейських і світових практик ефективного врядування, соціального контексту легітимності та ефективності функціонування держави в умовах поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій та мережевої громадської самоорганізації.

 

 

антропологія 

  Борисова, О. В.

Соціальна антропологія [Текст] : навчальний посібник / О. В. Борисова, 2016. - 223 с.

У підручнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії походження людини, расоґенези і соціоґенези, походження мови, мистецтва і культури; дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також щодо ґенези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських земель. Кожен блок дисципліни супроводжується набором ключових понять і контрольними запитаннями, а в кінці тексту надається пакет тестових завдань, словник персоналій і термінів та список рекомендованої літератури.   

пасычник

 Пасічник, В. В.

Веб-дизайн [Текст] : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, 2016. - 518 с.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються занапрямами галузей знань "Інформатика та обчислювальна техніка", "Системні науки та кібернетика" і "Системна інженерія" та споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

рибалка

  Рибалка, В. В.

Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посібник / В. В. Рибалка, 2017. - 245 с.

У посібнику висвітлюються деякі проблеми побудови методології сучасної психологічної науки, в центрі якої стоять категорії особистості, її діяльності, здібностей, духовності. Посібник підготовлений на основі курсу лекцій, прочитаних студентам, магістрантам та аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, тому він адресований саме цій категорії читачів, а також викладачам психології, слухачам інститутів післядипломної освіти та професійним психологам.

 

 

Bodnar Obkladinka

  Бондар, І.

Диференційоване фізичне виховання [Текст] : навчальний посібник / І. Бондар, 2017. - 200 с.

Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання – «Теорії і методики фізичного виховання». Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації диференційованого підходу, особливості фізичного виховання з урахуванням показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; особливості методики занять зі школярами, скерованими до різних медичних груп з урахуванням їхніх показників; характеристики фізичного виховання школярів з урахуванням властивостей нервової системи. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи студента. Подано тлумачний словник основних термінів і понять. 

 одинець  Одинець, Т.

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом [Текст] : монографія / Т. Одинець, 2017. - 400 с.

У монографії висвітлено нове розвʼязання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обґрунтовано концептуальні положення диференційованої фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- та особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом та чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів та фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.

 

 енциклопедія

Міжнародна поліцейська енциклопедія. Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика [Текст] : в 10 томах

Т. I : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології Том І енциклопедії «Тееоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології» (2003 р., 1 232 с.) містить тлумачення 1 547 термінів та визначень. У ньому розглянуто організаційно-правові засади, стратегію і тактику діяльності поліції (міліції), висвітлено досвід демократичних країн та відображено термінологічно-понятійний апарат поліцеїстики як нового наукового напряму.

 

  Нові надходження в 2017 році

 

 

 

 

 

 

Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : монографія / ред. В. П. Горбулін, 2017. - 496 с.

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібр идної війни в пер спективі р осійської агр есії пр оти Укр аїни. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності. Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, науковців у сфер і безпекознавства. Результати дослідження зацікавлять освітян, представників громадянського суспільства, а також національно свідомих громадян.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки