Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки

Інформація

Нові надходження до бібліотеки

Шановні користувачі!

Ознайомитись з новими надходженнями до бібліотеки можна в Електронному каталозі.

Замовити інформацію про нові надходження до бібліотеки університету можна за посиланням  new

 

Запрошуємо Вас ознайомитися з новими надходженнями літератури в читальній залі бібліотеки Головного корпусу.

Підручники та посібники

 

 антонов кібер

 Антонов В. М.

Кібернетична акмеологія (теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) [текст] : монографія / В. М. Антонов, 2015. - 229 с.

Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовуються для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем для надання методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров’я, акме креативності, акме кохання, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо). для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, досягти бажаного результату, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення особистості, яка в змозі приймати ефективні і оптимальні рішення в умовах невизначеності та та неповної визначенності. 

 антонов кібернет

 Антонов В. М.

Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях [текст] : монографія / В. М. Антонов, 2015. - 236 с.

Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи акмеології та кібернетичної акмеології; методи, моделі та алгоритми кібернетично – акмеологічного дослідження; стратегії оптимізації розвитку потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи професіональної та прикладної акмеології, етасологічна (вікова), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кіберакмеології, кібернетичне акмеологічне тестування та діагностика, моніторинг та контроль; а також кібернетичні акмеологічні інформаційні системи. структура викладення матеріалу у вигляді питань і відповідей, доступність викладення дозволяє швидко і легко вивчити і засвоїти викладений матеріал, підготуватися до іспиту або заліку для студентів, магістрантів, аспірантів, а також для викладачів і всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами побудови інноваційної науки кібернетична акмеологія. 

 боднарук

 Боднарук М. І.

Правове регулювання соціального страхування в Україні [текст] : монографія / М. І. Боднарук, 2014. - 472 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання соціального страхування в Україні. У роботі здійснена загальнотеоретична характеристика соціального страхування, проаналізовано історичний генезис розвитку соціального страхування, сучасний стан та перспективи його правового регулювання, визначено механізм правового регулювання соціального страхування в україні, охарактеризовано суб’єктів та правовідносини у даній сфері, розглянуто їх сутність, виділено особливості. Окрема увага відведена ґрунтовному дослідженню системи гарантій соціального страхування в україні, а також проблематики відповідальності за порушення прав громадян у сфері соціального страхування. 

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів і докторів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх хто цікавиться проблемами соціального страхування в Україні.  

 Volkovsky

 Волковський, Володимир Павлович

Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття [текст] / Володимир Волковський, 2017. - 264 с.

Книга присвячена аналізові політично-філософської думки україни хіх ст. із застосуванням методологічних підходів історії ідей, історії понять і слів. аналіз сфокусовано на слові «суспільність», через багатозначність та концептуальну плідність якого автор підходить до дослідження історії ідеї суспільності. описано становлення цієї ідеї від раннього українофільського дискурсу початку ХІХ ст. до зрілої артикуляції у текстах М. Драгоманова та І. Франка, а також проблеми українського модерного націєтворення та політичної філософії. 

 

 балух

 Балух, Василь Олексійович

Ранньомодерна Європа [текст] : підручник / В. О. Балух, В. П. Коцур, 2016. - 703, [1] с.

Підручник містить системний виклад історичних подій у європейських країнах епохи раннього модерну, висвітлює провідні тенденції історичного розвитку західної європи з кінця XV до середини XVII ст., розкриває особливості економічних відносин у європейських країнах ранньоновочасного періоду, визначає специфіку культурного поступу Європи в епоху відродження і бароко. територіальні межі викладеного матеріалу охоплюють Англію, Німеччину, Францію, Швейцарію, Іспанію, Італію, Нідерланди, скандинавські країни, Австрію, Угорщину, валаське, молдавське і трансильванське князівства. 

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів і ліцеїв, а також для масового читача. 

 

клименко

 

 Клименко, Ніна Федорівна

Як народжується слово [текст] / Ніна Клименко, 2017. - 252 с.

У книжці в популярній формі розповідається про словотворення в сучасній українській мові, зокрема про роль префіксів і суфіксів у творенні нових слів і оновленні старих, подаються словотворчі моделі.

Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.

 

 

 

розвиток

  Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування [текст] : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 12 грудня 2012 р. / Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. - 504 с.

Представлено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування», організованої Національним інститутом стратегічних досліджень, присвяченої питанням оптимізації системи відносин між органами влади та громадськістю. Учасники конференції обговорили актуальні проблеми налагодження суспільного діалогу та співпраці органів влади з громадським сектором відповідно до європейських і світових практик ефективного врядування, соціального контексту легітимності та ефективності функціонування держави в умовах поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій та мережевої громадської самоорганізації.

 

 

антропологія 

  Борисова, О. В.

Соціальна антропологія [Текст] : навчальний посібник / О. В. Борисова, 2016. - 223 с.

У підручнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії походження людини, расоґенези і соціоґенези, походження мови, мистецтва і культури; дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також щодо ґенези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських земель. Кожен блок дисципліни супроводжується набором ключових понять і контрольними запитаннями, а в кінці тексту надається пакет тестових завдань, словник персоналій і термінів та список рекомендованої літератури.   

пасычник

 Пасічник, В. В.

Веб-дизайн [Текст] : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, 2016. - 518 с.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються занапрямами галузей знань "Інформатика та обчислювальна техніка", "Системні науки та кібернетика" і "Системна інженерія" та споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

рибалка

  Рибалка, В. В.

Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посібник / В. В. Рибалка, 2017. - 245 с.

У посібнику висвітлюються деякі проблеми побудови методології сучасної психологічної науки, в центрі якої стоять категорії особистості, її діяльності, здібностей, духовності. Посібник підготовлений на основі курсу лекцій, прочитаних студентам, магістрантам та аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, тому він адресований саме цій категорії читачів, а також викладачам психології, слухачам інститутів післядипломної освіти та професійним психологам.

 

 

Bodnar Obkladinka

  Бондар, І.

Диференційоване фізичне виховання [Текст] : навчальний посібник / І. Бондар, 2017. - 200 с.

Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання – «Теорії і методики фізичного виховання». Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації диференційованого підходу, особливості фізичного виховання з урахуванням показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; особливості методики занять зі школярами, скерованими до різних медичних груп з урахуванням їхніх показників; характеристики фізичного виховання школярів з урахуванням властивостей нервової системи. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи студента. Подано тлумачний словник основних термінів і понять. 

 одинець  Одинець, Т.

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом [Текст] : монографія / Т. Одинець, 2017. - 400 с.

У монографії висвітлено нове розвʼязання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обґрунтовано концептуальні положення диференційованої фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- та особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом та чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів та фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.

 

 енциклопедія

Міжнародна поліцейська енциклопедія. Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика [Текст] : в 10 томах

Т. I : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології Том І енциклопедії «Тееоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології» (2003 р., 1 232 с.) містить тлумачення 1 547 термінів та визначень. У ньому розглянуто організаційно-правові засади, стратегію і тактику діяльності поліції (міліції), висвітлено досвід демократичних країн та відображено термінологічно-понятійний апарат поліцеїстики як нового наукового напряму.

 

  Нові надходження в 2017 році 

 

Художня література

  

 Svoboda

  Афаг Масуд

Свобода. Роман, оповідання. Переклад українською Н.Куліш. – К.: ЛА «Друге дихання», 2017. – 278 с.

Афаг Масуд – відома сучасна азербайджанська прозаїк, драматург, перекладачка, автор десяти романів, п’єс, оповідань, есе. Перекладала твори Х.Л. Борхеса, Т. Вулфа, Х. Кортасара, Г.Г. Маркеса. До українського видання увійшли роман «Свобода», лейтмотивом якого є думка, що без внутрішньої свободи людини побудувати вільну й сучасну країну неможливо, та оповідання, в яких розкриваються життя і побут пострадянського Азербайджану. Зриваючи маски з національної еліти, письменниця демонструє комплекси глибоко патріархального суспільства, де тісно переплелися східні та радянські звичаї. У своїх творах вона досліджує дефіцит любові, міщанство, психологію політиків і державного апарату, що за гучними політичними гаслами приховують власні інтереси.

Твори Афаг Масуд перекладалися в Австрії, Ірані, Росії, США, Франції. В Україні її творчість представлена вперше.

 

 

 45997 70757

 

 Кінг, Стівен

Воно: роман / С. Кінг ; пер. з англ.: О. Красюк, С. Крикун, А. Рогоза. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 1344 с. Воно — це пекельна істота, що наче випірнула з нічних кошмарів. Воно живиться людським страхом… Колись давно семеро підлітків змогли Його перемогти. Але майже тридцять років по тому Воно повертається, щоб помститися. І вже дорослі друзі мають вступити в нову битву зі Злом…

Не читайте цю книгу в темряві або на самоті. Адже Воно може бути поруч.

 

 

 bSKFhWmL7gI

 Вдовиченко, Галина

Інші пів’яблука [Текст] : роман / Г. Вдовиченко ; авт. передм. М. Рудська. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 256 с.

Продовження успішного роману Галини Вдовиченко! Сучасний роман-казка. Через п`ять років після подій, що змінили життя чотирьох подруг, чарівне «яблуко Пінзеля» виходить зі сховку та веде товаришок до нових випробувань і пригод. Від маленького села Рукомиша — до Парижа, на виставку робіт видатного майстра. Тим часом за сувеніром, наділеним надзвичайними можливостями, починається полювання... Хто веде подвійну гру?

 

 

 Ken Kizi  Nad zozulinim gnizdom

 

 Кізі, Кен

Над зозулиним гніздом [Текст] : роман / К. Кізі ; пер. з англ. Н. Тисовська. - Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2017. - 352 с.

На початку 1960-х, під час навчання в університеті, Кен Кізі кілька місяців підробляв санітаром у психіатричному відділенні однієї з лікарень. Саме там, на нічних змінах, він почав писати свій дебютний роман — «Над зозулиним гніздом». Очима індіянця- напівкровки Вождя Бромдена, якого всі вважають глухонімим, читач побачить героїчну боротьбу веселого шахрая Рендла Патрика Макмерфі проти могутнього Комбінату, що підкорив уже собі все людське життя.

 

 

 

 img739 2 26

 Юрій Винничук

Цензор снів. – Харків: Фоліо, 2016. – 319 с.

Події «Цензора снів» розгортаються у Львові на перетині польського, німецького і радянського панування (міжвоєнний, воєнний і трохи повоєнний час). Хто в цьому романі цензор, ми знаємо від самого початку. Але щоб зрозуміти, що він цензурує і чому його цензорство таке важливе, що автор виніс це слово в заголовок, – от тут доведеться потерпіти до самого кінця роману. Зрештою, і без цензорської інтриги вдосталь пригод на дві сюжетні лінії, кожна з яких представлена своїм героєм і своїм регістром оповіді, високим і низьким. Почнімо з низького (себто низового).

 

 

 149m

 Забужко, Оксана

Польові дослідження з українського сексу [Текст] : роман / О. Забужко. - 13-е вид. - Київ : Комора, 2015. - 120 с.

Сексуальна одіссея художника й поетеси, розгортаючись в Україні й Америці кінця ХХ сторіччя, обертається правдивою середньовічною містерією, в якій героїня проходить кругами недавньої української історії, щоб зустрітися віч-на-віч із Дияволом

 

 

 25075 37393

 Дашвар, Люко

На запах м’яса [Текст] : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 368 с.

Людина — це хижак. Але, на відміну від тваринного світу, у неї своє «м’ясо». Жага до багатства, влади, примарного благополуччя, бажання мати більше, ніж тобі потрібно, — все це м’ясо! Потяг до нього йде з самого низу людської натури.

Майя хотіла втекти від тваринного світу, де сильніший пожирає слабшого, та знайти забуття. Покинутий хутір, що загубився серед лісів, — саме те, що треба. Це гарна можливість закінчити своє життя, чи, може, почати нове? Саме тут, серед щирих почуттів і давніх легенд, вона знову повірила в себе. Повірила, що можна жити не заради себе чи якоїсь примхи, а жити заради життя. Але чи надовго це? Адже потяг до м’яса неможливо заглушити, і спрага до «красивого життя», наче голод, висотує з тебе всі сили, вмовляє повернутися до міста і забрати те, що тобі належить!

 

 

 Lyuko Dashvar  Raj.tsentr

 Дашвар, Люко

РАЙ. Центр [Текст] : роман / Л. Дашвар ; худож. -художник (автор художніх і т. п. творів) О. Маслов. - 6-те вид. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 272 с.

Межа успішності для провінціала - помешкання в центрі мегаполісу, навчання в престижному виші, роман з багатієм - ніби опинитись у центрі раю. Заради цього можна поступитися принципами, сховати гордість, збрехати… Але чи є в тому раю — у брендованому одязі, у шикарних офісах та автівках представницького класу — безгрішні душі? Бо тільки безгрішна душа зможе побачити двох вояків гетьмана Петра Дорошенка, які пробудилися через 340 років, щоб відшукати РАЙ.центр.

 

 

 img201 41

 Денисенко, Лариса

Танці в масках [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 212 с.

Це — відвертий дівочий щоденник, цнотливість і беззахисність якого тим гостріша, що пише його молода кореянка, людина не так загадкової, як, радше, наївної для пересічного європейця культури. І «діалог культур» (у тому числі — «конфлікт інтерпретацій») стає в Денисенко вельми несподіваним для сучасної української літератури інструментом для вречевлення традиційно «вічних» для мистецтва тем: віри в можливість жити, вмирати і кохати «БЕЗ МАСОК». Герої роману цим і займаються: нестримно живуть, пристрасно кохають і…

Часто буває, що чуже життя здається нам набагато яскравішим і цікавішим, ніж власне. Тому вчителька корейської мови, корінна мешканка Сеулу Мей Кім й почала стежити за загадковою європейською, таємницю якої вирішила дізнатися будь-якою ціною. Мей Кім навіть не здогадувалася, що ця загадкова європейка — українка Неллі, яка давно здалася на волю обставин і втратила своє справжнє Я. Чи знайде відповіді на свої запитання Мей? Чи знайде себе Неллі? Що чекатиме їх в цікавому, неоднорідному місті Сеулі? І головне питання: чи прийме вогнище їхні маски? 

 333542

 

 Денисенко, Лариса

24:33:42 [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2007. - 240 с.

Що означає вік людини? Можливо, він говорить про життєвий досвід, кількості зроблених помилок і не скоєних вчинків. А може, циферблат життя свідчить про вміння розуміти життя, себе і оточуючих людей? Все може бути, але ніщо не гарантовано. Роман Лариси Денисенко «24:33:42» про трьох різних людей, трьох долях і незліченних різновидах їх настроїв і взаємин. Твір про вміння чути ближнього людини, прагнути прийняти його або ... підігнати під створений в уяві ідеал знайде відгук у кожному серці.

 завантаження

 

 Денисенко, Лариса

Корпорація ідіотів [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2005. - 276 с.

Молодий шибеник, який втрачає совість та віру в людство, випадково потрапляє на державну службу, де опиняється в колі людей, яких можна назвати ким завгодно, але не справжніми державниками. Байдикування, хизування, гра по чужих нотах. Це смішно, сумно, але не безнадійно, принаймні хочеться в це вірити. "Корпорація ідіотів" – це можливість для пересічного громадянина потрапити за куліси життя державних мужів та процесів прийняття РІШЕНЬ. Сучасна проза в дусі Зощенка та Гоголя.

 269284

 Денисенко, Л.

Кавовий присмак кориці [Текст] : роман / Л. Денисенко. - 2-е вид. - Київ : Нора-Друк, 2007. - 256 с.

Iнколи видається, що достатньо пришвидшити ходу, i вже за наступним поворотом буде саме те мiсце, куди мрiяв потрапити усе своє життя. Тобi достеменно вiдомо, яке воно. I ось ти на мiсцi, але i мiсце виявляється iншим, i оточують тебе зовсiм не тi, про кого мрiяв ще вранцi... Вiн думає, що народжений кохати тiльки її, вона думає, що нарештi знайшла своє кохання в особi його батька, його батько просто кохає iншу людину. I ця iсторiя непорозумiнь може виявитися трикутником, або чотирикутником, а може й тим, чому поки що немає назви у нашому вимiрi.

Larisa Denisenko  Sarabanda bandi Sari

 Денисенко, Лариса

Сарабанда банди Сари [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2008. - 240 с.

Лариса Денисенко - жінка талановита в усіх відношеннях. Дипломований юрист з багаторічною практикою, телеведуча, письменник. Її роман «Сарабанда банди Сари» визнано книжкою року - 2009, і це не дивно, адже хвацько закручується з перших рядків сюжет, невідпускає читача до останньої сторінки. І що ж, зрештою, буде з головним героєм, його коханої і її навіженим родичами? Гра слів в назві книги, очевидно, вибрана не випадково, автор ніби готує читачів до всіх перипетій, так несподівано почався в житті звичайного журналіста ...

 

 Yanush Vishnevskij  Samotnist u merezhi

 

 Вишневський, Януш Леон

Самотність в мережі [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. О. Кравець. - Київ : Махаон-Україна, 2012. - 352 с.

«С@мотність у Мережі» — це історія віртуального кохання, що стала реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет- чатах, обмінюються еротичними фантазіями, розповідають історії зі свого життя. Зустрінуться вони в Парижі, подолавши не одне випробування, але головним випробуванням для кохання стане сама зустріч...

 

 10842 l 0

 Андрухович, Софія

Фелікс Австрія [Текст] : роман / С. Андрухович. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. - 288 с.

Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах «щасливої Австрії», в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про ідилічне життя, – долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти.

 

cover

 Браун, Ден

Янголи і демони [Текст] : роман / Д. Браун ; пер. А. Кам’янець. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. - 544 с.

В одному із дослідних центрів Швейцарії було викрадено кейс з антиматерією, що може знищити ціле місто. Терористи, що її викрали, вирішили здійснити вибух у Ватикані, де після смерті Папи мав зібратись конкордат, та викрали 4-х єпископів. Ватикан був вимушений просити про допомогу Роберта Ленґдона.

  

Література з захисту інформації

 Buriachok sist analiz

  Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-Чуйко Н.В.

Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. / В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко / – К.:ДУТ, 2015. – 345 с.

У підручнику розкриваються методологічні аспекти обґрунтування та прийняття раціональних рішень в сфері управлінської діяльності. Приводяться приклади практичної реалізації цих процесів у складних соціотехнічних системах інформаційної безпеки. Розглядаються питання щодо оптимізації отриманих рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації евристичного походження.

Підручник орієнтований на широке коло наукових та науково-педагогічних працівників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС, ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів.

Викладений матеріал призначений для аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” в галузі знань “Інформаційна безпека”.

 Buriachok inf kiberprostor 2015

  Бурячок В. Л.

Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, Г.М.Гулак, В.Б. Толубко. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 449 с.

ISBN 978–617–7092–64–2

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і кіберпростори та тим заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. Розглянуто методи та засоби боротьби в інформаційному і кіберпросторах, а також досліджено особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього кібернетичного впливу. Виклад зорієнтовано на фахівців у галузі кібернетичної безпеки.

Пропонований матеріал буде корисний науковим та науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний з питаннями забезпечення інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері організації та управління інформаційною і кібербезпекою згідно з освітнім напрямом “Інформаційна безпека”.

 Buriachok inf kiberprostor

 Бурячок В. Л.

Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Посібник]. / В. Л. Бурячок, С.В.Толюпа, В.В.Семко, Л.В.Бурячок, П.М.Складанний Н.В. Лукова-Чуйко/ – К. : ДУТ - КНУ, 2016. – 178 с.

ISBN 978–617–7092–78–9

У посібнику представлено низку лабораторних робіт за такими темами: ознаки, принципи становлення та розвитку сучасного інформаційного суспільства; кіберпростір та мережа Internet: становлення, структура, проблемні аспекти функціонування; система безпеки інформаційного і кіберпросторів: формування та розвиток, а також засоби та способи боротьби в інформаційному і кіберпросторах. Їх засвоєння дозволить більш глибоко та детально розглянути основні положення, поняття й визначення щодо базових аспектів захисту інформації, створення та експлуатації захищених інформаційних та комунікаційних систем.

Посібник буде корисний науковим та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам і студенам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю

 Buriachok technologia

  Бурячок В.Л.

Технологія прийняття рішень у складних соціотехнічних системах: монографія. / В.Л. Бурячок, В.О.Хорошко. / Під заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2012. – 344 с.

ISBN 978–966–2970–81–4

У монографії надаються основні аспекти обґрунтування прийняття раціональних управлінських рішень та приклади їх практичної реалізації у складних соціотехнічних системах, а також розглядаються питання щодо оптимізації таких рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації передусім евристичного походження. Монографія розрахована на широке коло наукових співробітників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС й ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів.

толюпа 

 Толюпа С.В., Дружинін В.А., Бурячок В.Л., Наконечний В.С., Лазаренко С.В.

Електроматеріали. Пасивні елементи засобів радіозв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2015. – 193 с. ISBN № 966–7714–82–9

Це видання є навчальним посібником написаний у відповідності до курсу “Хімія та електроматеріали”, “Основи схемотехніки”, “Компонентна база засобів технічного захисту інформації”. Матеріал, що міститься у ньому дасть можливість ознайомитистудентів з основними властивостями електрорадіоматеріалів, з областю їх застосування в пасивних елементах у сучасних електронних засобах телекомунікаційних систем та мереж, засобів радіозв’язку та захисту інформації.

Навчальний посібник призначений для використання в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, а також може застосовуватися в інших вищих та середніх спеціальних навчальних закладах за фахом телекомунікацій, радіозв’язку та захисту інформації.

Buriachok kiberbezpeka 

  Бурячок В. Л., Толубко В.Б., Хорошко В. О., Толюпа С.В.

Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В. О. Хорошко, С.В. Толюпа /. За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.Б. Толубко. – К. : ДУТ, 2015. – 288 с.

ISBN 978–966–2970–86–9

У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях.

Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі кібернетичної безпеки. Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації згідно з освітнім напрямом «Інформаційна безпека».

 терейковський

  Терейковський І.А.

Нейронні мережі в засобах захисту інформації. – К .: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2007. – 209 с.

ISBN 978 – 966 – 2970 – 13 – 5

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності методів та засобів захисту комп’ютерної інформації за рахунок використання нейромережевих технологій. Проведена оцінка можливостей використання більшості класичних та деяких перспективних типів нейронних мереж для розв’язання актуальних задач захисту комп’ютерної інформації.

Книга стане к пригоді науковим співробітникам, розробникам програмного забезпечення, аспіратам та студентам, що спеціалізуються в області захисту комп’ютерної інформації.

 мухачев

  Мухачев В.А., Хорошко В.А.

Методы практической криптографии. – К.: ООО «Полиграф-Консалтинг», 2005. – 215 c.

ISBN 966-8440-48-Х

В представленном читателям издании рассматривается круг вопросов, связанных с надежностью действующих систем криптографической защиты информации. Обосновываются требования к параметрам ряда распространенных криптоалгоритмов и криптографическим свойствам некоторых преобразований. Приводятся методы их генерации и тестирования.

Издание предназначено для специалистов, занимающихся внедрением и эксплуатацией криптографических систем защиты информации, студентов высших учебных заведений и аспирантов.

 білокінь

  Білокінь, Сергій Іванович.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. [Текст] / С. І. Білокінь ; ред. Ю. Буряк, 2017. - 765 с.

Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917— 1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя. Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за самостійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам’ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками.

 Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки