Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки

Інформація

Нові надходження до бібліотеки

 

Ознайомитись з новими надходженнями до бібліотеки можна в Електронному каталозі.

 

Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас ознайомитися з новими надходженнями літератури в читальній залі бібліотеки Головного корпусу.

  

 Gorbulin Svitova gibr viyna

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.

 ISBN 978-966-554-273-5

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України.

Результати дослідження зацікавлять освітян, представників громадянського суспільства, а також національно свідомих громадян. 

Morze Sys MOODLE

 Морзе Н.В

Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник / Н.В. Морзе, О.П. Буйницька, Л.О. Варченко-Троценко. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 232 с.

ISBN 978-617-608-064-0

У посібнику викладені основні шляхи забезпечення відкритості сучасної університетської освіти. Відкрите інформаційно-освітнє е-середовище, складовою якого є система електронного навчання, організована на платформі LMS MOODLE сприяє наданню якісних освітніх послуг. Ключовими темами є створення сучасного електронного курсу, вимоги до його оцінювання, рекомендації щодо використання. Особлива увага звертається на організацію та проведення моніторингу якості освітнього процесу в університеті за допомогою розробленого модуля «Електронний деканат».

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів. 

 Morze Robototehn

 Морзе Н.В.

Основи робототехніки: навчальний посібник / Н.В. Морзе, Л.О. Варченко-Троценко, М.А. Гладун. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 184 с.

ISBN 978-617-608-063-3

Мета посібника – ознайомлення студентів з технологією конструювання роботів та створення програм для керування ними; набуття слухачами навичок проектування, конструювання та програмування роботизованої техніки.

 

Arras P1

Peter Arras, Yelizaveta Kolot, Tomas Kozik, Jaroslav Kultan, Peter Kuna

New Teaching Approaches in Technology

ISBN 978-80-558-1148-2

The textbook "New Teaching Approaches in Technology" is an output from the implementation of the Tempus DesIRE Project entitled Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM.

The texts consist of three main chapters: New teaching approaches in engineering, learning managmenet - LMS Moodle, improving quality of technology. 

 

 Nest 1

Нестуля О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини XX ст.) : навч. посібник / О. О. Нестуля, С. I. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с. 

ISBN 978-966-184-241-9

У навчальному посібнику аналізуються погляди на лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи Відродження, творців «героїчних» теорій, перших соціологів та психоаналітиків.

Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом, усіх, хто цікавиться проблемами лідерства. 

 

 Nest 2

Нестуля О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина XX - початок XXI ст.) : навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля.– Полтава : ПУЕТ, 2016.– 375 с.

ISBN 978-966-184-229-7

У навчальному посібнику аналізуються теорії лідерства середини XX ст. (теорії рис, поведінкові, ситуативні). Особлива увага звертається на висвітлення положень сучасних теорій лідерства: функціональних, ціннісних, харизматичних, трансформаційних, лідерства-служіння, емоційного лідерства.

Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, усіх, хто цікавиться питаннями лідерства. 

pravo int vlasn

Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. – К. : Алерта, 2016. – 492 с.

ISBN: 978-617-566-359-2

У навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, стислий зміст лекцій для успішної підготовки до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, теми для самостійної роботи, перелік нормативно-правових актів , роз'яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення при вивченні курсу, питання для перевірки знань за курсом права інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності. 

 

europ pravo

Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015 — Кн. перша: Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. — К. : Ін Юре, 2015. — 312 с. — ISBN 978-966-313-507-6.

У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського союзу. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в межах Європейського союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС. У виданні враховані всі останні зміни до правопорядку Європейського союзу, широко висвітлюється практика Суду ЄС.

Робота призначена для викладачів, студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.

 

 Istoriia-vchen-pro-derzhavu-i-pravo-200x275

Кормич А. І.

Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. – 4-те вид., доповн. , у 2-х частинах. – К.: Алерта, 2015. – 416 с.

ISBN: 978-617-566-335-6

У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. У Першій частині «Історія зарубіжних політико-правових вчень» розглянуто такі періоди, як Стародавній світ, Середні віки, Новий та Новітній часи. Друга частина «Історія політико-правових вчень України» охоплює період від Київської Русі до сьогодення незалежної України. Аналіз вчень про державу і право має допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей та визначними особистостями, які створювали та репрезентували правові концепції.

Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права.

 

 Shapoval KP

 Шаповал В.М.

Конституцiйне право зарубiжних країн: пiдручник / В.М.Шаповал . — 10-те вид., переробл. та допов. — К. : Ін Юре, 2015. — 320 с.

ISBN 978-966-313-527-4

У підручнику подано загальну характеристику конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, визначено поняття, предмет і систему конституційного права, його суб’єкти та джерела. Аналізуються проблеми конституційно-правової відповідальності. Особливе місце посідають питання взаємодії конституційного права й суспільства, а також характеристика держави як суб’єкта відповідних правовідносин. Розлянуто основні конституційно-правові інститути в зарубіжних країнах, приділено увагу конституційно-правовому статусу особи.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.

 

mukomela

Мукомела О. Г.

На зламі віків. Українська журналістика на початку ХХ ст. : Навчальний посібник. — К. : Грамота, 2010. — 240 с.

ISBN 978-966-349-256-8

Книжка присвячена дослідженню історії та становленню української журналістики наприкінці XIX — на початку XX століття.

У посібнику на прикладі преси 1905-1917 рр. автор показав формування національно-патріотичних видань, їхнє відстоювання національних ідеалів боротьби за консолідацію нації.

Для студентів, магістрантів і викладачів факультетів журналістики вищих навчальних закладів.

 

Інформаційні технології

 algoritmizaciya

Ковалюк Т. В.

Алгоритмізація та програмування: Підручник. — Львів: «Магнолія 2006», 2013. — 400 с.

ISBN 978-617-574-069-9

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані програмні реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Усі коди супроводжуються детальними коментарями, описом алго- ритмів та застосованої техніки програмування. Окремий розділ книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія» і вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Основи програмування та алгоритмічні мови», а також для викладачів зазначених дисциплін.

 

 php recepti

Скляр Д., Трахтенберг А.

PHP. Рецепты программирования. 3-е изд. —СПб.: Питер, 2015. —784 с.: — ил. — (Серия «Бестселлеры O»Reilly»)

ISBN 978-5-496-01592-9

Третє видання цієї популярної книги є підбіркою готових рішень найбільш поширених завдань на мові РНР. Викладено матеріал, цікавий кожному розробнику: базові типи даних, операції з ними, файли cookie, функції РНР, аутентифікація користувачів, робота з шарами, проблеми безпеки, прискорення дії програм, робота в мережі, створення графічних зображень, обробка помилок, налагодження сценаріїв і написання тестів. Дано рецепти, що стосуються основи об'єктно-орієнтованого програмування і нові функціональні можливості РНР. Кожен рецепт є самодостатнім і показує весь шлях вирішення завдання.

Третє видання книги повністю оновлено під версію PHP 5.4, а також включає ряд нових розділів по роботі з даними.

 

 java

Васильев А.Н.

Java. Объектно-ориентированное программирование. Учебное пособие. Издательство: "Питер", Санкт-Петербург, 2010 год, 400 с.

ISBN: 978-5-49807-948-6

Навчальний посібник призначений для тих, хто вивчає об'єктно-орієнтоване програмування в вузі, а також для всіх бажаючих самостійно вивчити мову програмування Java. Книга охоплює всі базові теми, необхідні для ефективного складання програм на Java, в тому числі базові типи даних, керуючі інструкції, особливості опису класів і об'єктів в Java, створення пакетів і інтерфейсів, перевантаження методів і успадкування. Особлива увага приділяється створенню додатків з графічним інтерфейсом.

У першій частині книги викладаються основи синтаксису мови Java. Матеріалу першої частини книги досить для написання простих програм. У другій частині описуються теми, які будуть цікаві тим, хто хоче освоїти мову на професійному рівні. Кожна глава книги містить теоретичний матеріал, ілюструється простими прикладами, що дозволяють підкреслити особливості мови програмування Java. В кінці кожного розділу першої частини є розділ з прикладами розв'язання задач.

 

 

 

 

 

 

          

Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015 —

Кн. перша: Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. — К. : Ін Юре, 2015. — 312 с. — ISBN 978­966­313­507­6.

       У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського союзу. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в межах Європейського союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС. У виданні враховані всі останні зміни до правопорядку Європейського союзу, широко висвітлюється практика Суду ЄС.

      Робота призначена для викладачів, студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки