Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки Інформація Нові надходження Нові надходження в 2017 році

Інформація

Нові надходження в 2017 році

 

Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас ознайомитися з новими надходженнями літератури в читальній залі бібліотеки Головного корпусу.

 

 New Scool

 

 Вийшли друком перші 4 зошити-посібники з 12-ти в рамках проекту «Початкова школа: освіта для життя» Всеукраїнського експерименту «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА», який нині впроваджується в навчальні заклади.

 Над проектом працює колектив авторів з Київського університету імені Бориса Грінченка на чолі з науковим керівником Віктором Огнев'юком.

 

 Chibor I Slov mifolog 2016

 Чибор I.

Слов’янська міфологія в українській фразеології: монографія / Ірина Чибор. Київ : видавець Олег Філюк, 2016. — 352 с.

ISBN 978-617-7122-54-7

Монографію присвячено аналізу особливостей репрезентації міфологічного етнокоду культури в українській фразеології. Здійснено етнолінгвістичний аналіз української фразеології, мотивованої слов’янською міфологією (на матеріалі фольклорних і лексикографічних джерел XVIII — XXI ст.). Структуру міфологічного етнокоду культури репрезентовано через виокремлення центральної (уявлення про слов’янських богів, демонічних і напівдемонічних істот) та периферійної (поєднання міфологічних і християнських уявлень, анімізація сил та явищ природи, міфологічне трактування проміжків часу, простору тощо) частин. На периферії етнокоду виокремлено міжкодові переходи: міфологічно-християнський, міфологічно-природний, міфологічно-темпоральний, міфологічно-просторовий тощо; проаналізовано особливості їх реалізації. Установлено етнокультурне підґрунтя виникнення досліджуваних фразеологічних одиниць, уточнено етимології окремих із них.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей, культурологів, етнографів і всіх, хто цікавиться проблемою взаємозалежності мови і культури, мови і міфологічного мислення народу. 

 Gritsak Prorok 2006

 Ярослав Грицак

Пророку своїй вітчизні.Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Грицак. - Київ : Критика, 2006. - 630 с.

ISBN 966-7679-96-9

Історик Ярослав Грицак розглядає особистість Івана Франка в кон¬тексті тогочасного суспільства й на тлі малих спільнот, із якими той узаємодіяв, і пише «біографію за характером і мікроісторію за жанром». Аналізуючи все розмаїття Франкових модерних ідентичностей, дослідник відкидає «одну з найбільших спокус в історіописанні» - телеологію, намагання звести різні можливості розвитку історичних подій до того єдиного варіянту, що вже зреалізувався, і вважає, що в обмеженні ролі Франка винятково до функції національного провідника, що ставив собі мету перетворити руське селянське суспільство на українську модерну націю, стільки ж правди, скільки було її в радянському франкознавстві, яке силкувалося подати «Каменяра» винятково як «революціонера-демократа».

M Bartolini

Бартоліні М. Ґ.

«Пізнай самого себе». Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди : монографія / - Київ : Академперіодика, 2017. - 154 с.

ISBN 978-966-360-331-5

Марія Ґрація Бартоліні, д-р філол. Міланського ун-ту спростовує стереотипи, насамперед про народний, несистематичний характер рефлексії Г.С. Сковороди, що продовжують оточувати постать українського мислителя та його доробок. Виявлено відповідності та текстуальні аналогії з творами патристичних авторів, що дає змогу розглядати ідеї Сковороди у чітких інтерпретаційних рамках: поділ, типовий для східної Церкви, духовного шляху християнина на praxis (боротьба вірянина з підступами демонів), gnosis (пізнання «я» та зовнішнього світу) та theoria, або споглядання Бога.

Sklyarenko V G Istoriya 2017

 Скляренко В. Г.

Історія українського наголосу. Дієслово. : монографія / - Київ : Наукова думка, 2017. - 701 с.

ISBN 978-966-00-1477-0

У монографії розглядається історія акцентуації дієслів української мови від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їх наголошенні. Широко використано свідчення українських акцентованих пам’яток кінця XVI — початку XVIII ст., українських говорів, словників української мови XIX—XX ст.

Для лінгвістів-дослідників, викладачів, аспірантів, учителів і студентів.

 Soldatenko V F Demiurgi 2017

 Солдатенко В.Ф.

Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917—1920 рр.: монографія / - Київ : Наукова думка, 2017. - 746 с.

ISBN 978-966-00-1602-6

У монографії окреслено наріжні історичні віхи доби революцій і Громадянської війни 1917—1920 рр. в Україні, визначальна роль у яких належала політичним партіям. На основі всебічного системного дослідження та порівняльного аналізу діяльності всіх партій — лідерів революційної динаміки, зокрема етапів їхнього розвитку та ідейно-теоретичної еволюції, здійснюваної стратегії і тактики, особливостей взаємин — від співпраці й блокування до протистоянь і антагоністичного ворогування, боротьби «на знищення» — автором пропонується конструктивний шлях реалістичної реконструкції тогочасних суспільних процесів, що, у свою чергу, дає змогу осягнути сутність і логіку складних, суперечливих подій революційної доби та дати об'єктивну оцінку їх наслідків. Запропонована до уваги читача праця є однією з перших спроб відтворення дуже непростої цілісної партійної історії революційної доби.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто глибоко цікавиться історією України.

 o Bilyi

 Білий О.В.

Воля до ідентичності. Розбудова держави і стратегія легітимації (англ.мовою). The Will to Identity.State Building and the Strategies of Legitimation : монографія / - K. : Akademperiodyka, 2017. - 214 p.

ISBN 978-966-360-328-5

У книзі читач зможе знайти значно більше ніж просту комбінацію теорії та історії. Олег Білий пропонує оригінальне бачення процесу засвоєння загальноєвропейських цінностей українським суспільством, розвитку модерної національної держави, новітньої української державності насамперед. Автор розгортає інноваційне розуміння принципу суверенітету за умов радикальної зміни сучасного геополітичного ландшафту. Він пояснює, яким чином архаїчні соціальні структури, посткомуністична спадщина авторитарної особистості впливали і продовжують впливати на культурну та політичну ідентичність та зумовлюють стратегії легітимації політичної влади.

 

 Dochu A R Movni kont 2017

 Дочу А. Р.

Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : монографія / - Київ : Наукова думка, 2017. - 205 с

ISBN 978-966-00-1600-2

У монографії розглянуто вплив мовних контактів і запозичень на формування тематичних груп лексики. Здійснено синхронно-діахронне дослідження орнітонімів давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського періодів. Встановлено корпус і джерела запозичених, гібридних та калькованих орнітонімів. Визначено і якісно оцінено масштаби іншомовних впливів у різні хронологічні періоди, а також діапазон змін, що супроводжують адаптацію запозичень на англійському ґрунті. Проаналізовано особливості входження запозичень у структуру англійського орнітонімікону, зокрема їхні стосунки з питомими назвами птахів. Висвітлено подальшу еволюцію запозиченої лексики, в тому числі появу вторинних значень.

Для філологів, які цікавляться проблемами мовних контактів та історичною лексикологією, викладачів і студентів.

 Zernetska O V Globaln komunik 2017

 Зернецька О. В.

Глобальна комунікація : монографія / - Київ : Наукова думка, 2017. - 348 с. - (Проект «Наукова книга»)

ISBN 978-966-00-1592-0

У монографії вперше у вітчизняній історичній та політичних науках комплексно досліджується феномен глобальної комунікації початку XXI ст. як визначальний фактор сучасного світового розвитку. В контексті революційних змін у галузі новітніх технологій, стрімкої диджиталізації, розвитку мережі Інтернет, глобальної блогосфери, соціальних медіа, мобільної телефонії тощо висвітлюється роль глобальної комунікації у таких сферах життєдіяльності людства, як культура, політика, економіка та кібербезпека. Визначаються головні актори глобального управління комунікацією; осмислюється експансія медіа-корпорацій глобального і регіонального масштабу; розроблена типологія глобальної медіакратії. Аналізуються стан і тенденції розвитку медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та надаються пропозиції щодо їх удосконалення. Для науковців, політиків, спеціалістів зі зв’язків із громадськістю, працівників медіа-сфери, студентів і аспірантів, які вивчають історію, політологію, міжнародні відносини, глобалістику, глобальну комунікацію.

 Klishova O Polit ekonom 2017

  Клішова О., Супрун Н.

Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : у 2-х т. Том 1. Теорія розвитку економічних систем : монографія / ред. Н. А Супрун. - Київ : Наукова думка. 2017. - 349 с.

ISBN 978-966-00-1604-0  

Монографія присвячена висвітленню основних етапів творчої біографії та наукових здобутків видатного вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори в СІЛА Всеволода Сергійовича Голубничого (1928— 1977). На основі дослідження унікальних архівних матеріалів та неопублікованих праць В. Голубничого подано систематизований виклад наукових поглядів уче¬ного на закономірності розвитку економічних систем.

Для науковців-суспільствознавців, дослідників історії економічної думки, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться історією української науки.

 Nimchuk V V Akti 2017

Акти Полтавського полкового суду 1668—1740 рр. Книга 1. : збірник актових документів / У. М. Штанденко ; підгот. І. П. Чепіга ; - Київ : Наукова думка, 2017 - 518 с.

 

«Акти Полтавського полкового суду 1668—1740 рр.» — видатна пам’ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови. До першої книги видання увійшли актові документи, що стосуються продажу землі та нерухомого майна, розписки про позики, справи про бійки, сварки і вбивства, заповіти, духівниці, копії гетьманських універсалів та багато іншої ділової документації кінця XVII — першої половини XVIII ст. Пам’ятка містить багатий матеріал для характеристики суспільно-політичного та культурно-побутового життя українського народу того часу, а також подає цінний лінгвістичний матеріал для дослідників української мови й фахівців, які вивчають історію українського народу та його культуру. У тексті пам’ятки відображені найважливіші особливості фонетики і граматики, лексики і фразеології живого розмовного мовлення населення Середньої Наддніпрянщини. До корпусу архівних текстів додано передмову, іменний покажчик, покажчик географічних назв та словник малозрозумілих слів.

Для мовознавців, істориків, етнологів, юристів, викладачів та студентів вишів, аспірантів.

 

 Gorbulin Svitova gibr viyna

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.

 ISBN 978-966-554-273-5

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України.

Результати дослідження зацікавлять освітян, представників громадянського суспільства, а також національно свідомих громадян. 

 Bibliotekarz 1 2017

Bibliotekarz 2 2016

 

 

 

 

"Bibliotekarz Podlaski"- Bialystok : Ksiaznica podlaska.

Науковий журнал, який адресований переважно бібліотекарям, бібліографам, полоністам, історикам та соціологам, а також представникам гуманітарних наук. 

№1, 2017

№2, 2016

ISSN 1640-7806

 Muller Maidanetske 2013

Maidanetske 2013. New excavations at a Trypillia mega-site : band 16 / J. Müller, Robert Hofmann, Wiebke Kirleis et al. - Bonn :  Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2017. - 175 с.

Майданецьке 2013. Нові розкопки великого Трипільського поселення. Том 16.

ISBN 978-3-7749-4018-5

У 2013 році спільною українсько-німецькою експедицією був проведений перший сезон розкопок у Майданецькому. Різні аспекти вивчення навколишнього середовища, економіки та організації домогосподарств трипільського поселення біля Майданецького та інших трипільських мегапоселень нині можуть бути комплексно розглянуті на підставі нових даних.

 UGDYMO Monograf 2016

Ugdymo dvasingumo raida: kolektyvine monografija / Development of Spirituality of Education: collective monograph. - Vilnius: Zuvedra, 2016. - 304 p.

Розвиток духовності освіти: колективна монографія . -  Вільнюс: Звудра, 2016 - 304 с.

ISBN 978-609-8089-90-5

Колективна монографія розкриває еволюцію освітньої духовності як явища дійсності та проблеми освітньої науки. Визначено, що це проблема створення та вдосконалення середовища, що відображає повноцінну особистість соціальної зрілості в освітньому процесі та в демократичному суспільстві. Книга для тематичних стратегів, педагогів, дорогих учителів (студентів) для вас і для всіх, хто думає про людські та суспільні культури, ми розглядаємо духовну спадщину нації та глобалізацію світу.

 Programme Abstracts 2017

 

МІЖНАРОДНИЙ ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР

Соціально-екологічна динаміка за останні 12000 років: створення ландшафтів V

Кільський університет, 20-24 березня 2017 р. Програма та реферати.

Цьогорічний міжнародний відкритий семінар "Соціально-екологічна динаміка за останні 12000 років: створення ландшафтів" вже п'ятий такого роду після 2009, 2011, 2013 та 2015 років.

 Glozer Pisma T2 2015

  Zygmunt Gloger

Pisma Rozproszone. Tom ІІ. 1877-1889 / - Białystok , 2015, - 1487 с.

ISBN 978-83-63470-44-9 (seria)

         978-83-63470-42-5 (tom 2)

Зигмунт Глоґер (Zygmunt Gloger) — видатний польський археолог, етнограф, історик, письменник, публіцист, колекціонер. Автор численних публікацій, в яких він бездоганно поєднує в собі майстерність універсального вченого з талановитим оповідачем, обдарованим чудовим, легким пером.

У виданні, яке складається з 3-х томів, зібрано понад вісім сотень статей цього видатного дослідника і письменника, написані впродовж його життя (1845-1910) до більш ніж шістдесяти основних соціальних і культурних журналів дев'ятнадцятого століття. Том ІІ містить інформацію про життя та діяльність Глоґера в період 1887 -1889 р..

Arras P1

Peter Arras, Yelizaveta Kolot, Tomas Kozik, Jaroslav Kultan, Peter Kuna

New Teaching Approaches in Technology

ISBN 978-80-558-1148-2

The textbook "New Teaching Approaches in Technology" is an output from the implementation of the Tempus DesIRE Project entitled Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM.

The texts consist of three main chapters: New teaching approaches in engineering, learning managmenet - LMS Moodle, improving quality of technology. 

 

 Nest 1

Нестуля О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини XX ст.) : навч. посібник / О. О. Нестуля, С. I. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с. 

ISBN 978-966-184-241-9

У навчальному посібнику аналізуються погляди на лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи Відродження, творців «героїчних» теорій, перших соціологів та психоаналітиків.

Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом, усіх, хто цікавиться проблемами лідерства.  

 Nest 2

Нестуля О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина XX - початок XXI ст.) : навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля.– Полтава : ПУЕТ, 2016.– 375 с.

ISBN 978-966-184-229-7

У навчальному посібнику аналізуються теорії лідерства середини XX ст. (теорії рис, поведінкові, ситуативні). Особлива увага звертається на висвітлення положень сучасних теорій лідерства: функціональних, ціннісних, харизматичних, трансформаційних, лідерства-служіння, емоційного лідерства.

Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, усіх, хто цікавиться питаннями лідерства. 

pravo int vlasn

Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. – К. : Алерта, 2016. – 492 с.

ISBN: 978-617-566-359-2

У навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, стислий зміст лекцій для успішної підготовки до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, теми для самостійної роботи, перелік нормативно-правових актів , роз'яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення при вивченні курсу, питання для перевірки знань за курсом права інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.  

europ pravo

Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015 — Кн. перша: Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. — К. : Ін Юре, 2015. — 312 с. — ISBN 978-966-313-507-6.

У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського союзу. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в межах Європейського союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС. У виданні враховані всі останні зміни до правопорядку Європейського союзу, широко висвітлюється практика Суду ЄС.

Робота призначена для викладачів, студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.

 

 Istoriia-vchen-pro-derzhavu-i-pravo-200x275

Кормич А. І.

Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. – 4-те вид., доповн. , у 2-х частинах. – К.: Алерта, 2015. – 416 с.

ISBN: 978-617-566-335-6

У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. У Першій частині «Історія зарубіжних політико-правових вчень» розглянуто такі періоди, як Стародавній світ, Середні віки, Новий та Новітній часи. Друга частина «Історія політико-правових вчень України» охоплює період від Київської Русі до сьогодення незалежної України. Аналіз вчень про державу і право має допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей та визначними особистостями, які створювали та репрезентували правові концепції.

Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права. 

 Shapoval KP

 Шаповал В.М.

Конституцiйне право зарубiжних країн: пiдручник / В.М.Шаповал . — 10-те вид., переробл. та допов. — К. : Ін Юре, 2015. — 320 с.

ISBN 978-966-313-527-4

У підручнику подано загальну характеристику конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, визначено поняття, предмет і систему конституційного права, його суб’єкти та джерела. Аналізуються проблеми конституційно-правової відповідальності. Особливе місце посідають питання взаємодії конституційного права й суспільства, а також характеристика держави як суб’єкта відповідних правовідносин. Розлянуто основні конституційно-правові інститути в зарубіжних країнах, приділено увагу конституційно-правовому статусу особи.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів. 

mukomela

Мукомела О. Г.

На зламі віків. Українська журналістика на початку ХХ ст. : Навчальний посібник. — К. : Грамота, 2010. — 240 с.

ISBN 978-966-349-256-8

Книжка присвячена дослідженню історії та становленню української журналістики наприкінці XIX — на початку XX століття.

У посібнику на прикладі преси 1905-1917 рр. автор показав формування національно-патріотичних видань, їхнє відстоювання національних ідеалів боротьби за консолідацію нації.

Для студентів, магістрантів і викладачів факультетів журналістики вищих навчальних закладів. 

Інформаційні технології

Morze Sys MOODLE

Морзе Н.В

Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник / Н.В. Морзе, О.П. Буйницька, Л.О. Варченко-Троценко. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 232 с.

ISBN 978-617-608-064-0

У посібнику викладені основні шляхи забезпечення відкритості сучасної університетської освіти. Відкрите інформаційно-освітнє е-середовище, складовою якого є система електронного навчання, організована на платформі LMS MOODLE сприяє наданню якісних освітніх послуг. Ключовими темами є створення сучасного електронного курсу, вимоги до його оцінювання, рекомендації щодо використання. Особлива увага звертається на організацію та проведення моніторингу якості освітнього процесу в університеті за допомогою розробленого модуля «Електронний деканат».

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів. 

Morze Robototehn

 Морзе Н.В.

Основи робототехніки: навчальний посібник / Н.В. Морзе, Л.О. Варченко-Троценко, М.А. Гладун. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 184 с.

ISBN 978-617-608-063-3

Мета посібника – ознайомлення студентів з технологією конструювання роботів та створення програм для керування ними; набуття слухачами навичок проектування, конструювання та програмування роботизованої техніки.

 php recepti

Скляр Д., Трахтенберг А.

PHP. Рецепты программирования. 3-е изд. —СПб.: Питер, 2015. —784 с.: — ил. — (Серия «Бестселлеры O»Reilly»)

ISBN 978-5-496-01592-9

Третє видання цієї популярної книги є підбіркою готових рішень найбільш поширених завдань на мові РНР. Викладено матеріал, цікавий кожному розробнику: базові типи даних, операції з ними, файли cookie, функції РНР, аутентифікація користувачів, робота з шарами, проблеми безпеки, прискорення дії програм, робота в мережі, створення графічних зображень, обробка помилок, налагодження сценаріїв і написання тестів. Дано рецепти, що стосуються основи об'єктно-орієнтованого програмування і нові функціональні можливості РНР. Кожен рецепт є самодостатнім і показує весь шлях вирішення завдання.

Третє видання книги повністю оновлено під версію PHP 5.4, а також включає ряд нових розділів по роботі з даними. 


algoritmizaciya

Ковалюк Т. В.

Алгоритмізація та програмування: Підручник. — Львів: «Магнолія 2006», 2013. — 400 с.

ISBN 978-617-574-069-9

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані програмні реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Усі коди супроводжуються детальними коментарями, описом алго- ритмів та застосованої техніки програмування. Окремий розділ книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія» і вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Основи програмування та алгоритмічні мови», а також для викладачів зазначених дисциплін.

 java

Васильев А.Н.

Java. Объектно-ориентированное программирование. Учебное пособие. Издательство: "Питер", Санкт-Петербург, 2010 год, 400 с.

ISBN: 978-5-49807-948-6

Навчальний посібник призначений для тих, хто вивчає об'єктно-орієнтоване програмування в вузі, а також для всіх бажаючих самостійно вивчити мову програмування Java. Книга охоплює всі базові теми, необхідні для ефективного складання програм на Java, в тому числі базові типи даних, керуючі інструкції, особливості опису класів і об'єктів в Java, створення пакетів і інтерфейсів, перевантаження методів і успадкування. Особлива увага приділяється створенню додатків з графічним інтерфейсом.

У першій частині книги викладаються основи синтаксису мови Java. Матеріалу першої частини книги досить для написання простих програм. У другій частині описуються теми, які будуть цікаві тим, хто хоче освоїти мову на професійному рівні. Кожна глава книги містить теоретичний матеріал, ілюструється простими прикладами, що дозволяють підкреслити особливості мови програмування Java. В кінці кожного розділу першої частини є розділ з прикладами розв'язання задач. 

 

 

 

 

 

          

Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015 —

Кн. перша: Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. — К. : Ін Юре, 2015. — 312 с. — ISBN 978­966­313­507­6.

       У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського союзу. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в межах Європейського союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС. У виданні враховані всі останні зміни до правопорядку Європейського союзу, широко висвітлюється практика Суду ЄС.

      Робота призначена для викладачів, студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки Інформація Нові надходження Нові надходження в 2017 році